‹‹  previous Ansett Australia / Australia
next  ››
Uniform 1991 - 1996
Uniform purser 1996 - 1999
Uniform 1999 - 2001
‹‹  previous back to:   airline index  /  top of page next  ››